top of page

PRIVACY DISCLAIMER

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Volgens art. 13 van wetsbesluit nr. 196/2003 ("Privacycode") en, met ingang van 25 mei 2018, overeenkomstig art. 13 van Verordening (EU) nr. 679/2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens ("AVG"), informeren wij u dat de verwerking van de persoonlijke gegevens die u verstrekt door het invullen van het bovenstaande formulier ("Gegevens") gebaseerd zal zijn op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

In overeenstemming met de bepalingen van de privacycode en de AVG, verstrekken wij u de volgende informatie:

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

1. Gegevensbeheerder

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De gegevensbeheerder van persoonlijke gegevens is de boerderij Tenuta Coste da Sole (gevestigd in Lapedona, C. da Coste da Sole 4a). Tenuta Coste da Sole is jegens u verantwoordelijk voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw gegevens.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

2. Doel en wettelijke basis van gegevensverwerking

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De gegevens die u verstrekt, worden verwerkt binnen de grenzen en op de manier voorzien door de Privacycode en de AVG, voor commerciële informatiedoeleinden en voor het verzenden van promotie- of direct-salesmateriaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie. , zowel via geautomatiseerde tools (e-mail, sms, mms) als traditioneel (telefoneren met operator en papieren post). De wettelijke basis van de verwerking voor het bovengenoemde doel wordt vertegenwoordigd door toestemming, in overeenstemming met de bepalingen van art. 23 van de privacycode en art. 6 lett. a) van de AVG.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

3. Ontvangers van gegevens - Doorgifte van gegevens aan derde landen of internationale organisaties

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen toegankelijk worden gemaakt voor derden, door ons aangesteld als gegevensverwerkers, die ze namens ons alleen verwerken voor wat strikt noodzakelijk is voor het nastreven van het doel waarnaar wordt verwezen in punt 2 hierboven (inclusief interne en externe managers di Tenuta Coste da Sole, zoals IT-serviceproviders of databaseonderhoudsproviders waarin de gegevens worden opgeslagen en marketingserviceproviders). De externe Gegevensverwerkers kunnen de Gegevens rechtstreeks verwerken of via werknemers / medewerkers die zijn aangesteld om de verwerking uit te voeren en die de activiteiten uitvoeren die deze externe partijen namens de Eigenaar uitvoeren. De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers zal op eenvoudig verzoek beschikbaar worden gesteld en per e-mail worden verzonden naar info@tenutacostedasole.it

Uw gegevens worden ook verwerkt door al diegenen die door ons als gegevensverwerkers worden aangewezen, inclusief de medewerkers van Tenuta Coste da Sole die verantwoordelijk zijn voor de marketing- en commerciële functies, evenals de informatiesystemen, inclusief systeembeheerders.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

4. Verwerkingsmethoden - Bewaartermijn van gegevens.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De gegevens worden zowel op papier als geautomatiseerd verwerkt.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om het in punt 2 hierboven vermelde doel na te streven, in ieder geval niet langer dan 24 maanden vanaf de registratie in onze systemen.

Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn worden de Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

5. Verplichte of optionele aard van de verstrekking van gegevens - Gevolgen van elke weigering.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Het verstrekken van gegevens voor het doel waarnaar wordt verwezen in punt 2 hierboven is optioneel en als we dat niet doen, kunnen we uw gegevens niet verwerken voor het daarin beschreven doel.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

6. Rechten van de belanghebbende

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Op grond van artikel 7 van de privacycode en op grond van artikel 13, lid 2, letters b) en d), 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 van de AVG, informeren wij u dat:


a) Naast het recht op overdraagbaarheid van de gegevens heeft u het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om toegang tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te annuleren of de verwerking die u betreft te beperken of u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Gegevens. Bovendien hebt u het recht om de toestemming gegeven voor het doel beschreven in punt 2 hierboven op elk moment in te trekken, zelfs met verwijzing naar een enkele specifieke verwerkingsmethode (bijvoorbeeld door u alleen te verzetten tegen het verzenden van promotionele communicatie via geautomatiseerde tools), onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de oppositie is gegeven;


b) U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, volgens de procedures en indicaties die zijn gepubliceerd op de officiële website van de Autoriteit op www.garanteprivacy.it;


c) eventuele correcties, annuleringen of beperkingen van de verwerking die op uw verzoek worden uitgevoerd - tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt - zullen door ons worden meegedeeld aan elk van de ontvangers aan wie uw persoonsgegevens mogelijk zijn verzonden in overeenstemming met deze informatie .


De uitoefening van de bovenstaande rechten is niet onderworpen aan enige formele beperking en is gratis. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Coste da Sole Estate,

Contrada Coste da Sole, 4e LAPEDONA (FM)

TEL: +39333 2423137

E-MAIL: info@tenutacostedasole.it

bottom of page